Besejling

Beliggenhed

Skagerrak - 57°07,4'N 8°35,7'E - kort 92

Havnen

Havnen er en fiskerihavn, hvor der er kajstrækninger, som henhører under regelsættet for ISPS. Dette bedes respekteret.

Generelle vanddybder kan ses på dette kort.

Som følge af sandvandring kan de kan de opgivne dybder ikke altid påregnes.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vestlige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og østlige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Strømforhold

På grund af strømforholdene skal der særligt kendskab til at anløbe eller stå ud af havnen under ugunstige forhold. Dette gælder især for fartøjer med lille maskinkraft.

Lods

Hanstholm Havn råder over eget lodseri, hvor der ikke er lodspligt for fragt- og fiskeskibe. Dog forholder havnen sig til Lodslovens gældende regler i kapitel 3. Såfremt der ønskes lods, kontaktes havnevagten senest 24 timer før ankomst/afgang.

Fartbegrænsning

Største tilladte fart i havnebassinerne bortset fra Forhavn er 3 knob.

Afmærkning

Hanstholm Lystønde ligger ca. 1000 m NW for havneindløbet.
I fyrlinien er der ca. 100 m SE for lystønden udlagt en bølgemåler.

Afmærkning

I Vigsø Bugt.

Bugsering

3 bugserbåde (10-18 tons pæletræk).