Regler

På havnen er der alle de servicefaciliteter, som fartøjerne kan få brug for døgnet rundt.

Besejling

Lyt altid på VHF-radio kanal 12 og 16, når De ankommer, forhaler eller afsejler. – Større fiskefartøjer bør melde ankomsttidspunktet til havnekontoret i så god tid som muligt.
Havneopsynet lytter hele døgnet på kanal 12 og 16.

Losning af fisk foregår altid:

• ved kaj 41, hvor vanddybden er 9,0 / 7,5 / 4,9 m eller
• ved kaj 38, hvor vanddybden er 7,5 m
Fartøjer der er udlosset, må ikke ligge ved disse kajer.

Liggeplads

Der er bestemte liggepladser for forskellige størrelser og typer af fiskefartøjer.

Det er forbudt, at henligge et fartøj andet steds end de til fartøjets størrelse og type bestemte kajstrækninger.

Er der tvivl om, hvor fartøjet kan placeres, kaldes havnekontoret på VHF-radio.

Ikke hjemmehørende fartøjer bør melde havnekontoret, hvem der har opsyn med fartøjet, hvis besætningen rejser hjem.

Oplægning af redskaber

Ved henvendelse til havnekontoret kan De få oplysninger om, hvor De kan oplægge redskaber mv.
Redskaber, der henlægges på kajer uden at være tydeligt og holdbart mærket med fartøjets nummer, fjernes af havneopsynet som hittegods.

Under alle omstændigheder er det forbudt, at oplægge redskaber mv. på kaj 38 og kaj 41 (ved auktionshallerne) og på kaj 53 (mellem lossekranerne).

Vi henviser til gældende reglement under menupunktet 'Betingelser' her på havnens hjemmeside.

Ferskvand

Ved kaj 17, 31, 81 og 82 er der vandstandere med slange, hvor fartøjer kan tage ferskvand uden betaling. Ved nogle af de andre kajer kan ferskvand leveres mod betaling.

Strøm fra land

Der er mulighed for at købe strøm til fartøjerne fra land ved alle kajer efter nærmere aftale med havnekontoret.

Modtageordning for skibsaffald

Havnen har modtageordning for skibsaffald. Kontakt Havnevagten, tlf. 96 55 07 10. Hent skema her

Havnens område

Til havnens område hører selve havneanlægget, Roshagemolen øst for havnen samt et tilstødende landareal vest, syd og øst for havnen.
Til havnens område hører endvidere følgende:
A) Vandarealet inden for havneanlæggets ydermoler.

Regler for sejlads

For sejlads inden for havnens område gælder de til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads i visse danske farvande. For Hanstholm gælder specielt, at skib for udgående skal vente. I havnebassinerne er maksimumfarten 3 knob. I øvrigt henvises til ’Den danske Havnelods’.

Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder ”Standardreglement for overholdelse af orden mv. i danske havne” med følgende tilføjelser:
Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer i havnen må kun finde sted ved kajer, der anvises af havneopsynet.
Anløb af fartøjer er ikke tilladt uden forud indhentet tilladelse fra havneopsynet. Der er udarbejdet liggepladsplan for fartøjer i havnen.