Hanstholm Havn
Hanstholm, onsdag den 20. marts 2019

Hanstholm Havn: Endnu et år med fisk for over en milliard kroner og god vind i sejlene

Hanstholm Havn har i 2018 atter cementeret sin position som Danmarks største konsumfiskerihavn med fisk for 1,02 milliarder kroner. Sideløbende med de mange landinger har det store udvidelsesarbejde rundet sit første år, og investeringerne i fremtiden træder nu tydeligt frem. Samtidig er der udsigt til endnu et begivenhedsrigt år blandt andet med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter til at understøtte yderligere vækst i konsumfiskeriet.

En tilfreds bestyrelse var i går samlet for at godkende Hanstholm Havns årsregnskab for 2018. Bruttofortjenesten blev på 25,5 millioner kroner, mens resultatet før afskrivninger endte på 8,5 millioner kroner. Det er en tilbagegang sammenlignet med 2017, hvor resultatet før afskrivninger lå på 9,8 millioner kroner, hvilket først og fremmest skyldes en kvoteregulering inden for tobisfiskeriet samt øget reparation og vedligehold af de eksisterende havneanlæg:

- 2018 har været et begivenhedsrigt år, hvor havneudvidelsen har rundet sit første år og opbygget en tydelig kontur af den største investering i havnens historie siden dens indvielse i 1967, fortæller bestyrelsesformand Martin Vestergaard og fortsætter: - Parallelt med det omfattende udvidelsesarbejde har vi fokuseret på at opgradere havnens eksisterende anlæg, så vi i 2020 kan åbne Hanstholm Havn i en fremtidssikret version 2.0.

Når den nye havn tages i brug, vil Hanstholm Havn have bedre besejlingsforhold, et nyt bassin og 165.000 kvadratmeter ekstra baglandsareal, som tilsammen skaber de optimale rammer for modtagelse af såvel større skibe som etablering af virksomheder og håndtering af gods.

Som følge af øget efterspørgsel på ledige arealer allerede inden færdiggørelsen af de nye arealer, har havnen i 2018 desuden klargjort yderligere 39.000 kvadratmeter eksisterende havneareal for virksomhedsetablering.

Fisk for 1,02 milliarder kroner
Antallet af landinger af konsumfisk i Hanstholm Havn er fra 2017 til 2018 steget med 20 procent til i alt 10.949, mens værdien i 2018 nåede op på 685 millioner kroner. Det svarer til en fremgang på 2 millioner kroner sammenlignet med 2017 til trods for en mindre tilbagegang i de samlede mængder. Dertil kommer konsumfisk tilført med lastbil for håndtering via havnens køleauktionsfaciliteter til en værdi af 80 millioner kroner.

Industrifiskeriet har haft en tilbagegang fra 204.756 tons i 2017 til 140.661 tons i 2018, hvilket skyldes en kvoteregulering, som har til formål at sikre den rette bestand af arten tobis. Priserne har imidlertid været modsvarende høje og udgør godt 235 millioner kroner, blot 5 millioner lavere end i 2017. Endelig har der i 2018 været en rejefangst på 171 tons til en værdi af 6,5 millioner kroner.

Den samlede værdi af fisk og skaldyr landet, håndteret og solgt på Hanstholm Havn i 2018 ender derfor på 1,02 milliarder kroner, hvormed havnen fastholder sin position som landets førende konsumfiskerihavn målt på værdi:

- Vi kan med glæde konstatere, at havnens kerneforretning, fiskeriet, igen har passeret milliardgrænsen, og vi ser frem til at modtage en fortsat stigende mængde fisk. Her vil havneudvidelsen bidrage til at fremtidssikre Hanstholm Havns konkurrencedygtige position som attraktiv landingshavn, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Mængden af gods håndteret i Hanstholm Havn er kontinuerligt steget for 5. år i træk. Fratrukket materialer tilført havnebyggeriet, er der i 2018 håndteret 314.675 tons gods på havnen, hvilket svarer til en stigning på 15 procent sammenlignet med 2017. Fremgangen afspejler sig her særligt i mængden af sten, sand og grus samt vindmølledele og fiskemel.

Forberedelse til ny vækstfase i 2019
Hanstholm Havn har i 2018 arbejdet målrettet med at søsætte en række initiativer, som parallelt med havneudvidelsen skal forberede åbningen af den nye havn og dermed kickstarte målsætningen om at blive Europas førende konsumfiskerihavn. I november 2018 besluttede havnens bestyrelse derfor at udbygge og optimere havnens køleauktionsfaciliteter for et tocifret millionbeløb med projektstart i april 2019:

- Projektet skal bidrage til at fremtidssikre havnen set i forhold til en samlet optimering af værdikæden for fiskeriet, lyder det fra bestyrelsesformand Martin Vestergaard, som fortsætter: - Med havneudvidelsen forbedres havnens anløbs- og lossefaciliteter med øget vanddybde, nyt bassin og nye kajanlæg, og med en opgradering af havnens køleauktionsfaciliteterne styrker vi samtidig forholdene for de videre led med salg og eksport af konsumfisk i en ubrudt kølekæde.

Yderligere er der i 2018 igangsat en række initiativer, som har til formål at understøtte havnens fortsatte udvikling. Indsatsen Task Force Hanstholm Havn er søsat for at støtte op om havnens målsætning om at blive Europas førende konsumfiskerihavn, og serviceklyngen Hanstholm Maritime Service Network med 42 medlemmer er etableret for at sikre en fortsat udvikling af Hanstholm Havn som en primær havn for maritim service.

Fakta: Udsigt til 450 nye arbejdspladser

  • Hanstholm Havn var allerede i 2016 enten direkte eller indirekte årsag til 2.320 arbejdspladser i Thisted Kommune, svarende til hvert 10. job i kommunen, hvor den samlede private beskæftigelse er på godt 22.000 personer

  • De største erhvervsgrupper bevirket af Hanstholm Havn er fiskeindustri, engroshandel og fiskeri

  • Set i forhold til økonomisk afsmitning stod Hanstholm Havn i 2016 for 11,2 procent af den samlede værditilvækst i Thisted Kommune, svarende til 1,3 milliarder kroner

  • Hos Hanstholm Havn ser man derfor frem til et fortsat øget aktivitetsniveau i årene efter endt havneudvidelse, hvor yderligere 450 jobs ventes at opstå

Kilde: Oplandsanalyse 2017, Hanstholm Havn, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og SDU, 2017

 

Havneudvidelse st 1

Aktuelt billede af havneudvidelsen. Opfyldningen af det store baglandsareal på 135.000 er godt i gang, sideløbende med forberedende arbejde til etablering af en ny kajstrækning på 350 meter. Foto: Streamfactory

Kleauktionsprojekt visualisering

Visualisering af køleauktionsprojekt. Billedet viser, hvordan to eksisterende køleauktionshaller bliver bygget sammen med en ny hal samt et nyt logistiksluseanlæg for lastbiler. Visualisering: Rambøll


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Martin Vestergaard, bestyrelsesformand Hanstholm Havn, tlf. 28 11 99 32 eller martinhesnaes@gmail.com
  • Niels Clemensen, adm. direktør Hanstholm Havn, tlf. 21 37 27 44 eller nic@portofhanstholm.dk