Regler


På havnen er der alle de servicefaciliteter, som fartøjer kan få brug for døgnet rundt.


Besejling

Lyt altid på VHF-radio kanal 12 og 16 når skibet ankommer, forhaler eller afsejler.

Større fiskefartøjer bør melde ankomsttidspunktet til havnekontoret i så god tid som muligt.

Havneopsynet lytter hele døgnet på kanal 12 og 16.


Losning af fisk foregår altid ved:

• Kaj 41 hvor vanddybden er 9,0 m / 7,0 m eller

• Kaj 38 hvor vanddybden er 7,5 m

Fartøjer der er udlosset, må ikke ligge ved disse kajer.


Liggeplads

Der er bestemte liggepladser for forskellige størrelser og typer af fiskefartøjer.

Det er forbudt at henligge et fartøj andet steds end de til fartøjets størrelse og type bestemte kajstrækninger.

Er der tvivl om, hvor fartøjet kan placeres, kaldes havnekontoret på VHF-radio.

Ikke hjemmehørende fartøjer skal melde havnekontoret, hvem der har opsyn med fartøjet, hvis besætningen rejser hjem.

 

Oplægning og håndtering af fiskeredskaber

Vi henviser til det gældende reglement med specifikationer vedrørende områder og gældende procedurer.

Redskaber henlagt på kajer uden tydelig og holdbar mærkning med navn/fartøjsnummer vil blive fjernet af havneopsynet som hittegods.

Det er under alle omstændigheder forbudt at oplægge redskaber på kaj 38 og kaj 41 (ved auktionshallerne) samt på kaj 43 (mellem lossekranerne).

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt venligst havnevagten: +45 96 55 07 13


Ferskvand

Der er opstillet ferskvandsstandere over hele havnen med undtagelse af ved bassin 5 og bassin 6. Ved disse standere kan fiskefartøjer tage ferskvand uden betaling.


Strøm fra land

Der er mulighed for at købe strøm til fartøjer fra land ved alle kajer - efter nærmere aftale med havnekontoret.


Modtageordning for skibsaffald

Havnen har modtageordning for skibsaffald. Kontakt havnevagten på tlf. 96 55 07 10.

Hent skema her.

Da der rundt på havnen er opstillet containere til affaldssortering, anmoder Hanstholm Havn om, at sortering respekteres.


Havnens område

Til havnens område hører selve havneanlægget, Roshagemolen øst for havnen samt et tilstødende landareal vest, syd og øst for havnen.

Til havnens område hører endvidere følgende:

Vandarealet inden for havneanlæggets ydermoler.


Regler for sejlads

For sejlads inden for havnens område gælder de til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads i visse danske farvande.

For Hanstholm gælder specielt, at skib for udgående skal vente.

I havnebassinerne er maksimumfarten 3 knob.

I øvrigt henvises til ’Den danske Havnelods’.


Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder ”Standardreglement for overholdelse af orden mv. i danske havne” med følgende tilføjelse:

Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer må under ingen omstændigheder finde sted ved lossekajer for konsumfisk (kaj 38 og kaj 41).