Regler


På havnen er der alle de servicefaciliteter, som fartøjer kan få brug for døgnet rundt.


Besejling

Lyt altid på VHF-radio kanal 12 og 16 når skibet ankommer, forhaler eller afsejler.

Større fiskefartøjer bør melde ankomsttidspunktet til havnekontoret i så god tid som muligt.

Havneopsynet lytter hele døgnet på kanal 12 og 16.


Losning af fisk foregår altid ved:

• Kaj 41 hvor vanddybden er 9,0 m / 7,0 m eller

• Kaj 38 hvor vanddybden er 7,5 m

Fartøjer der er udlosset, må ikke ligge ved disse kajer.


Liggeplads

Der er bestemte liggepladser for forskellige størrelser og typer af fiskefartøjer.

Det er forbudt at henligge et fartøj andet steds end de til fartøjets størrelse og type bestemte kajstrækninger.

Er der tvivl om, hvor fartøjet kan placeres, kaldes havnekontoret på VHF-radio.

Ikke hjemmehørende fartøjer bør melde havnekontoret, hvem der har opsyn med fartøjet, hvis besætningen rejser hjem.


Oplægning af redskaber

Ved henvendelse til havnekontoret kan der gives oplysninger om, hvor redskaber mv. kan oplægges.

Redskaber der henlægges på kajer uden at være tydeligt og holdbart mærket med fartøjets nummer, fjernes af havneopsynet som hittegods.

Under alle omstændigheder er det forbudt at oplægge redskaber mv. på kaj 38 og kaj 41 (ved auktionshallerne) og på kaj 43 (mellem lossekranerne).

Vi henviser til gældende reglement under menupunktet 'Betingelser' her på havnens hjemmeside.


Håndtering af fiskeredskaber på trailerpladsen (ved Kai Lindbergs Gade nr. 200)

Fiskeredskaber kan blive henlagt på trailerpladsen efter aftale med havnevagten i op til 14 dage i de afmærkede båse 1-8. De første 14 dage er gebyrfrie.

• Alt grej skal mærkes med navn og dato.

• Kasseret grej skal oplægges i de markerede områder mod vest.

• Alt grej udenfor disse markerede områder skal medbringes fra pladsen, da det ellers vil blive betragtet som affald.

• Havnens ansatte vil fjerne ikke-afmærket grej. Ved overskridelse af tidsgrænsen vil ejeren af det afmærkede grej blive informeret om, at det bliver fjernet for ejers risiko og regning.

• Der er opstillet affaldscontainere til hhv. tovværk, plast og jernaffald, som skal benyttes i forbindelse med arbejde på redskaberne. Havnen opfordrer til, at brugere får ryddet op efter sig, så der er plads til alle.

Der henvises til vedlagte billede over pladsen.

Trailerplads-ved-Kai-Lindbergs-Gade-200 

Havnen opfordrer til altid at kontakte havnevagten, hvis der er tvivl om dette reglement.


Ferskvand

Der er opstillet ferskvandsstandere over hele havnen med undtagelse af ved bassin 5 og bassin 6. Ved disse standere kan fiskefartøjer tage ferskvand uden betaling.


Strøm fra land

Der er mulighed for at købe strøm til fartøjer fra land ved alle kajer - efter nærmere aftale med havnekontoret.


Modtageordning for skibsaffald

Havnen har modtageordning for skibsaffald. Kontakt havnevagten på tlf. 96 55 07 10.

Hent skema her.

Da der rundt på havnen er opstillet containere til affaldssortering, anmoder Hanstholm Havn om, at sortering respekteres.


Havnens område

Til havnens område hører selve havneanlægget, Roshagemolen øst for havnen samt et tilstødende landareal vest, syd og øst for havnen.

Til havnens område hører endvidere følgende:

Vandarealet inden for havneanlæggets ydermoler.


Regler for sejlads

For sejlads inden for havnens område gælder de til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads i visse danske farvande.

For Hanstholm gælder specielt, at skib for udgående skal vente.

I havnebassinerne er maksimumfarten 3 knob.

I øvrigt henvises til ’Den danske Havnelods’.


Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder ”Standardreglement for overholdelse af orden mv. i danske havne” med følgende tilføjelse:

Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer må under ingen omstændigheder finde sted ved lossekajer for konsumfisk (kaj 38 og kaj 41).